- 01 -
ร ะ เ บี ย บ ก า ร
- กําหนดการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 7:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 19:00 น. โดยค้างคืนที่ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช
- สถานที่จัดกิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ.กรุงเทพมหานคร
- ที่พัก : ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
- จำนวนที่รับสมัครทั้งหมด : 250 คน
- 02 -
ก า ร รั บ ส มั ค ร
- เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 0.00 น. – 13 ตุลาคม 2561 เวลา 23.59 น.
- กรอกใบสมัครและทําข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่ www.simc20.com
- เอกสารประกอบการสมัคร ส่งเป็นไฟล์ .jpg ทางเว็บไซต์
1) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2) หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง
- ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ www.simc20.com และเพจค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช (www.facebook.com/simedicalcamp20th)
- โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 800 บาท
- 03 -
โ ป ร ด อ่ า น
- หากส่งเอกสารหรือตอบคําถามในการสมัครไม่ครบตามข้อกําหนด จะไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือก
- การตัดสินของคณะกรรมการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเพจ www.facebook.com/simedicalcamp20th ผู้สมัครจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
- ทางคณะกรรมการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชขอนําข้อมูลส่วนตัวมาใช้เพื่อติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในอนาคตเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชต่อไป โดยไม่มีการนําข้อมูลไปเผยแพร่ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตัดสินใจจะไม่เข้าร่วมค่าย จะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 จึงจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวน หากแจ้งภายหลังวันดังกล่าวทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
- หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ facebook.com/simedicalcamp20th
- 04 -
ส มั ค ร เ ข้ า ค่ า ย

Sign Up
- ประกาศผลวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ และเพจค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 800 บาท